ALGEMENE VOORWAARDEN     12-05-2023

                                 Dienstverlener:  Huiswerkinstituut Breij & Smeekes, gevestigd aan de Bemuurde Weerd 31 te Utrecht

 1. Toepasbaarheid.

1.1       De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle  met de dienstverlener aangegane overeenkomsten, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Aanvang van de overeenkomst.

2.1      Een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de afnemer schriftelijk door de dienstverlener is bevestigd, dan wel wanneer dienstverlener met de diensten een aanvang heeft gemaakt. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

2.2       Vanaf het moment dat afnemer schriftelijk dan wel mondeling toezegt van een vrijgekomen plaats gebruik te zullen maken, worden  eenmalig inschrijfkosten in rekening gebracht. De begeleiding zal vervolgens aanvangen met een proefperiode. Deze proefperiode van vier dagen is vrijblijvend. Dit wil zeggen dat binnen deze periode de begeleiding beëindigd kan worden zonder inachtneming van een opzegtermijn. Dienstverlener brengt in dat geval alleen de inschrijfkosten in rekening.  Na de proefperiode wordt vanaf de eerste dag van de begeleiding. inclusief de proefperiode, in rekening gebracht en wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen. (9.1)

 1. Tussentijdse aanpassing van de overeenkomst.

3.1       De vorm van de begeleiding en het aantal dagen begeleiding per week wordt in de overeenkomst vastgelegd. Wijziging hierin worden minimaal 1 (één) maand voor ingang van de wijziging schriftelijk, dan wel mondeling, overeengekomen.

 1. Overmacht.

4.1       Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Dienstverlener is niet gehouden aan verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 1. Prijzen en restitutie.

5.1       Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, dan is de dienstverlener gerechtigd de prijzen te verhogen. Hiervan dient de dienstverlener minimaal een kalendermaand van tevoren de afnemer schriftelijk op de hoogte te stellen. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.2       Het tarief is gebaseerd op 5 begeleidingsdagen per week. Bij drie dagen begeleiding in de week of minder vindt restitutie plaats.

5.3       Er kan geen restitutie van betaling plaatsvinden voor vakanties korter dan 10 opeenvolgende schooldagen. Hiermee worden bedoeld de herfstvakantie, de  kerstvakantie, de voorjaarsvakantie en de meivakantie en nationale feestdagen. Tevens kan er geen restitutie plaatsvinden over de periode van het door de school gekozen moment van laatste lesactiviteit en het door de overheid officieel vastgestelde begin van de zomervakantie.

 1. Betalingsvoorwaarden.

6.1       Betaling dient te geschieden in termijnen van een maand, vooruit te betalen voor de eerste van de maand waarin de dienst geleverd wordt. Voor zover bedragen niet over een volle kalendermaand verschuldigd zijn, wordt voor elke week dat de afnemer gebruik maakt van de diensten van de dienstverlener ¼ deel van het maandbedrag in rekening gebracht. Ook dit bedrag dient voor dan wel zo spoedig mogelijk na aanvang van de dienstverlening betaald te worden.

6.2       In geval van niet tijdige betaling is de afnemer automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan dienstverlener, is afnemer over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd.

6.3       Alle door de dienstverlener ter inning van uitstaande te maken incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van afnemer, tenzij bij rechterlijke uitspraak anders wordt beslist.

 1. Vertrouwelijkheid.

7.1       Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.

 1. Aansprakelijkheid.

8.1       De dienstverlenende partij is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen in de verleende dienst, als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming   van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd.

8.2       De aansprakelijkheid van de dienstverlener blijft beperkt tot 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door dienstverlener aan afnemer gefactureerde bedragen van het product. Dit behoudens wettelijke aansprakelijkheid. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat ontvanger na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij de dienstverlener heeft gemeld. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendom van leerlingen zoals jassen, boeken, rekenmachines en dergelijke.

 1. Ontbinding.

9.1       De ontvanger dient minimaal 1 (een) kalendermaand voor het beëindigen zijnerzijds van de overeenkomst de dienstverlener hiervan hetzij schriftelijk, hetzij onderling op de hoogte te stellen

9.2       Ontbinden van de overeenkomst in de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie is niet mogelijk. Als vakantiedata worden de door de overheid vastgestelde data aangehouden. Voor eindexamenleerlingen is dit punt niet van toepassing.

9.3       De dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de afnemer niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet

9.4       De dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de leerling niet meewerkt of tegenwerkt.

9.5       De afnemer is gerechtigd de overeenkomst na in de punt 5.1 genoemde verhoging van de prijzen te ontbinden onder de voorwaarden genoemd in punt 9.1 van de algemene voorwaarden.

9.6       De overeenkomst kan aan het einde van het schooljaar mondeling of schriftelijk worden verlengd. Zonder overleg hierover wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

 1. Extra privé lessen (en orthopedagoog*).

10.1     Extra privé lessen * worden aan het eind van de maand verrekend in de dan komende termijnbetaling of in de termijn daaropvolgend.

10.2     Extra privé lessen * worden altijd afgesproken in overleg met de afnemer.

10.3     Reeds afgesproken extra privé lessen * die niet vierentwintig uur van tevoren zijn afgezegd waarvan door de afnemer geen gebruik van wordt gemaakt, worden als  geleverde dienst verrekend.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht.

11.1    Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar dienstverlener gevestigd is.